Angela McLernon – QNI Fellow

A photo of Angela McLernon OBE, QNI Fellow